13. Julliet EM Festival

 

"Demistyfikacje"

31 lipca - 12 września 2021

 

 

O Festiwalu:

Julliet EM Festival(Międzynarodowy Festiwal Muzyki Dawnej im. Julitty Sleńdzińskiej), pierwszy w Polsce pół.-wsch. nowatorski festiwal muzyki dawnej, od 12 lat jest jednym ze stałych punktów w ofercie kulturalnej Miasta Białegostoku. Nawiązuje do postaci donatorki Galerii im. Sleńdzińskich – ostatniej z rodu wileńskich artystów plastyków, jednej z prekursorek gry na kopiach klawesynów historycznych w Polsce, klawesynistki i pedagoga.

 

Forma:

Julliet EM Festivalto jedyny całkowicie muzyczny festiwal w Polsce, który prezentując muzykę dawną na najwyższym profesjonalnym poziomie, konstruowany jest na wzór formy filozoficznego eseju. Słuchacz zostaje włączony w tok myślenia oparty o skojarzenia, ewokowane przez kolejność i treść wydarzeń, szczegółowy program muzyczny, grafikę materiałów promujących. Narracja, inspirowana norwidowską „teorią przemilczeń i niedopowiedzeń” zawiera sugestie interpretacyjne w tytule edycji i poszczególnych wydarzeń komentowanych doborem utworów. Pozamuzyczna puenta danej edycji jest pozostawiona indywidualnej wrażliwości Odbiorcy, zaproszonemudo intelektualnej interakcji z ideą autora.

 

Idea przewodnia 13. edycji:

13. edycja (31.07–12.09.2021) pt: „Demistyfikacje” nawiązuje do fenomenu mieszania się faktu i rzeczywistości wyobrażonej w kulturze, w tym Wykonawstwie Historycznym Muzyki Dawnej. Eksperymentalne przedstawienie tych procesów i myśl przewodnia będą rozwinięte w 13. wydarzeniach Festiwalu: koncertach live oraz wydarzeniach stylizowanych na formy dziennikarstwa radiowego (audycja, transmisja koncertu, dokument, wywiad z artystą, słuchowisko) i transmitowanych on-line na platformach podcastowych i kanale YT:

https://www.youtube.com/channel/UCL7WLG-qojUYUQIN1_09n2A/featured

 

Ze względu na międzynarodowy charakter Festiwalu wszystkie imprezy będą tłumaczone na angielski lub francuski.

 

Wykonawcy:

Program edycji będzie realizowany przez polskich wirtuozów instrumentów historycznych, którzy w działalności artystycznej na równi z rekonstrukcją i stylową interpretacją utworów XVI-XVIII wieku, prezentują własne aranżacje, transkrypcje, improwizacje i kompozycje. W realizacji 13. wydarzeń muzycznych i towarzyszących audycji wezmą udział: Martyna Pastuszka, Tomasz Pokrzywiński, Krzysztof Firlus, Adam Pastuszka, Anna Urszula Kucharska, Judyta Tupczyńska, Marek Nahajowski, Krzysztof Dix, Maria Wilgos, Agnieszka Mazur, Aleksandra Hanus, Agnieszka Szwajgier, Witold Wilgos, Agnieszka Obst-Chwała, Sławomir Zubrzycki, Jerzy Łazewski, Gustavo Gargiulo, Boris Donné. Nagrania i postprodukcję wydarzeń stylizowanych na „dziennikarstwo radiowe” zrealizuje Sounds&Stories pod kierownictwem Agnieszki Szwajgier.

 

Dyrektorem artystycznym Julliet EM Festivalu i pomysłodawcą jego koncepcji jest Anna Urszula Kucharska – wybitna klawesynistka, doktor sztuki muzycznej, pedagog, lingwistka, autorka scenariuszy spektakli i eksperymentalnych audycji z muzyką dawną.

 

Odbiorca:

Festiwal adresowany jest do koneserów Wykonawstwa Historycznego, publiczności szukającej nowych ujęć spopularyzowanej już w Polsce Muzyki Dawnej. Dzięki włączeniu do programu form stylizowanych na dziennikarstwo radiowe, Julliet EM Festival będzie też ambitną rozrywką dla młodzieży artystycznej (uczniów szkół muzycznych) i dla początkujących melomanów - osób poszukujących wartościowej sztuki oraz przystępnych dróg do jej lepszego zrozumienia.

 

 

Skrótowy program szczegółowy

31.07.2021–12.09.2021

 

Ramówka I

31.07.2021, godz. 17.00

/#1/ INAUGURACJA

„W 94. rocznicę urodzin Donatorki Galerii im. Sleńdzińskich – Julitty Sleńdzińskiej”

Anna Urszula Kucharska – klawesyn

Open spaceprzed Galerią im. Sleńdzińskich, ul. Legionowa 2, Białystok

 

02.08.2021, godz. 19.00

/#1/ KONCERT INAUGURACYJNYretransmisja online

W programie: J. S. Bach – Wariacje Goldbergowskie BWV988

Wykonawca: Anna Urszula Kucharska – klawesyn

Online

 

Ramówka II

07.08.2021, godz. 19.00

/#2/ W ZAWIŁOŚCI POJĘCIOWOŚCI„Demistyfikacje cz. 1”

Audycja muzyczna, red. Agnieszka Szwajgier

Terminologię HIP (Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego) przybliżą specjaliści: J. Tupczyńska, W. Wilgos, M. Nahajowski

Online

 

08.08.2021,godz.19.00

/#3/Z ARCHIWUM J. „Tajemnica rękopisu z Teinach-Zavelstein cz.1”

Dokument fabularyzowany, red. Aleksandra Skarbek

Online

 

09.08.2021, godz. 19.00, 19.30, 20.00

/#4/ KONCERT KAMERALNY LIVE: „Z rękopisu Teinach-Zavelstein cz.1”

W programie: H. I. F. Biber, J. P. Guignon, R. de Visé, L. N. Clérambault

Wykonawcy: Martyna Pastuszka, Krzysztof Firlus

Stary Kościół Farny, ul. Kościelna 2, Białystok

 

Ramówka III

21.08.2021, godz. 19.00

/#5/W ZAWIŁOŚCI POJĘCIOWOŚCI„Demistyfikacje cz.2”

Audycja muzyczna, red. Agnieszka Szwajgier

Terminologię języka artystycznego Eugène` a Greena przybliży Krzysztof Dix

Online

 

22.08.2021, godz.17.00

/#6/ W POETYCE KINEMATOGRAFU cz.2

W programie: wprowadzenie do filmów Eugène` a Greena – reżysera, rekonstruktora historycznej wymowy i praktyk teatralnych

Spotkanie przy ul. Legionowej 2, Galeria im. Sleńdzińskich, godz. 17:00

 

23.08.2021, godz.19.00

/#7/ KONCERT KAMERALNY: „Reminiscencje”

W programie: H. I. F. Biber, J. J. Froberger, J. S. Bach (ar. T. Pokrzywiński)

Wykonawcy: Martyna Pastuszka, Anna Urszula Kucharska, Krzysztof Firlus, Tomasz Pokrzywiński

Online

 

Ramówka IV

04.09.2021, godz.19.00

/#8/ Z ARCHIWUM J. „Enigma Leonarda”

Dokument muzyczny, red. Agnieszka Szwajgier

Online

 

05.09.2021, godz. 17.00, 17.30, 18.00

/#9/ KONCERT KAMERALNY LIVE: „Wokół Leonarda”

W programie: J. des Prez, G. Fogliano, M. Cara, B. Tromboncino, C. de Sermisy oraz aranżacje „enigm” z manuskryptów Leonarda da Vinci i utworów z Pesaro Manuscript (ca. 1490)

Wykonawcy: Aleksandra Hanus, Agnieszka Szwajgier, Maria Wilgos, Karolina Szewczykowska, Agnieszka Mazur, Agnieszka Obst-Chwała

Galeria im. Sleńdzińskich, ul. Legionowa 2, Białystok

 

05.09.2021, godz. 19.00

/#10/ HONEY&TAR – KOKTAJL FILOZOFICZNY cz.1: „Laboratorium”

Słuchowisko muzyczne, scen. Anna Urszula Kucharska

Online

 

Ramówka V

11.09.2021, godz.19.00

/#11/ KONCERT FINAŁOWY„Z rękopisu Teinach-Zavelstein cz.2”

W programie: F. Couperin, L. Couperin, J. P. Guignon, R. de Visé, L. N. Clérambault oraz 2 anonimowe utwory z rękopisu Teinach-Zavelstein

Wykonawcy: Martyna Pastuszka, Krzysztof Firlus, Adam Pastuszka, Anna Urszula Kucharska

Online

 

12.09.2021, godz.17.00

/#12/ Promocja płyt CD z 12. i 13. edycji Festiwalu

Galeria im. Sleńdzińskich, ul. Rynek Kościuszki 4, Białystok

 

12.09.2021, godz.19.00

/#13/ Z ARCHIWUM J. „Tajemnica rękopisu z Teinach-Zavelstein cz.2”

Dokument fabularyzowany, red. Aleksandra Skarbek

Online

 

 

 

13th Julliet EM Festival (Julitta Sleńdzińska International Festival of Early Music)

31.07.2021 – 12.09.2021

“Demystifications”

 

About the Festival:

Julliet EM Festival(Julitta Sleńdzińska International Festival of Early Music), a pioneering early music festival and first of its kind in the North East of Poland, has been a fixture on Białystok’s cultural map for 12 years. It was inspired by the figure of Julitta Sleńdzińska, patroness of the Sleńdzińscy Gallery and the last of aVilnius family of artists, harpsichordist and teacher, one of the pioneers of performing on historic harpsichord replicas.

 

Form:

Julliet EM Festivalis the only music festival in Poland which, while showcasing early music performances of the highest professional level, is also designed in the form of a philosophical essay. The audience is invited to engage in a train of thought driven by associations evoked by the very sequence and message of the events, the particular choices of the programme, and the promotional graphics. The narrative, inspired by C. K. Norwid’s theory of concealments and understatements, is hinted upon by the title of each edition, as well as by the titles of its events, and commented on by the selection of musical pieces featured in the programme. The non-musical takeaway of an edition is left to the personal sensitivity of each attender, who is invited to intellectually interact with the author’s concept.

 

13th edition leitmotif:

This year’s 13th edition (31.07–12.09.2021) titled: “Demystifications” explores the intertwining between fact and imagined reality in culture – also in Historically Informed Performance of early music. The experimental representation of these processes and the leitmotif will be elaborated on in the Festival’s 13 events: live concerts and panels styled in the form of radio productions (radio programme, concert broadcast, documentary, interview with the artist, radio drama) broadcasted on-line on podcast platforms and our YouTube channel:

https://www.youtube.com/channel/UCL7WLG-qojUYUQIN1_09n2A/featured

 

In view of the international reach of the Festival, all the events will be translated into English or French.

 

Performers:

This year’s programme will be performed by top Polish virtuosos of period instruments whose artistic endeavours combine reconstructions and historically faithful interpretations of pieces dating back to the 16th-18th centuries withoriginal arrangements, transcriptions, improvisations and compositions. In the 13 music and other events our audience will enjoy presence of: Martyna Pastuszka, Tomasz Pokrzywiński, Krzysztof Firlus, Adam Pastuszka, Anna Urszula Kucharska, Judyta Tupczyńska, Marek Nahajowski, Krzysztof Dix, Maria Wilgos, Agnieszka Mazur, Aleksandra Hanus, Agnieszka Szwajgier, Witold Wilgos, Agnieszka Obst-Chwała, Sławomir Zubrzycki, Jerzy Łazewski, Gustavo Gargiulo and Boris Donné. Recording and post-production of the events styled as radio programmes will be provided by Sounds&Stories under the management of Agnieszka Szwajgier.

 

The Julliet EM Festival is a brainchild of its artistic directorAnna Urszula Kucharska– PhD in Musical Arts, one of the most creative and versatile Polish harpsichordist of her generation, teacher, linguist, author of scenarios for Early Music shows performances and podcasts featuring period compositions.

 

Audience:

The Festival is addressed to connoisseurs of Historically Informed Performance looking for a new quality in the already established realm of Early Music in Poland. Since the programme also features forms of radio production, Julliet EM Festival will also provide ambitious entertainment to young students of arts (and music school pupils) or beginner music enthusiasts - all those who are seeking to engage in higher art and to achieve a better understanding of its timeless value.

 

 

Programme brief

31.07.2021–12.09.2021

 

Lineup I

31.07.2021, time: 17.00

/#1/ OPENING

“On the 94. anniversary of birth of Julitta Sleńdzińska, patroness of the Sleńdzińscy Gallery

Anna Urszula Kucharska – harpsichord

Open spacein front of Sleńdzińscy Gallery, ul. Legionowa 2, Białystok

 

02.08.2021, time: 19.00

/#1/OPENING CONCERTonline retransmission

Featuring: J. S. Bach – Goldberg Variations BWV988

Performed by: Anna Urszula Kucharska – harpsichord

Online

 

Lineup II

07.08.2021, time: 19.00

/#2/ THE COMPLEXITY OF CONCEPTUALITYDemystifications, part 1”

Music broadcast, ed. Agnieszka Szwajgier

Nomenclature of Historically Informed Performance (HIP) explained by experts: J. Tupczyńska, W. Wilgos, M. Nahajowski.

Online

 

08.08.2021,time:19.00

/#3/THE J-FILES“The Mystery of the Teinach-Zavelstein Manuscript, part 1”

Fictionalized documentary, ed. Aleksandra Skarbek

Online

 

09.08.2021, time: 19.00, 19.30, 20.00

/#4/ LIVE CHAMBER MUSIC CONCERT: “From the Teinach-Zavelstein Manuscript, part 1”

Featuring: H. I. F. Biber, J. P. Guignon, R. de Visé, L. N. Clérambault

Performed by: Martyna Pastuszka, Krzysztof Firlus

Old Parish Church, ul. Kościelna 2, Białystok

 

Lineup III

21.08.2021, time: 19.00

/#5/ THE COMPLEXITY OF CONCEPTUALITY“Demystifications, part 2”

Music broadcast, ed. Agnieszka Szwajgier

The artistic language of Eugène Green explained by Krzysztof Dix

Online

 

22.08.2021, time: 17.00

/#6/ THE POETICS OF THE CINEMATOGRAPH, part 2

Featuring: Introduction to films by Eugène Green – film-maker, reconstructor of historic articulation and theatre techniques

 

23.08.2021, time: 19.00

/#7/ CHAMBER MUSIC “Reminiscences

Featuring: H. I. F. Biber, J. J. Froberger, J. S. Bach (arr. by T. Pokrzywiński)

Performed by: Martyna Pastuszka, Anna Urszula Kucharska, Krzysztof Firlus, Tomasz Pokrzywiński

Online

 

Lineup IV

04.09.2021, time: 19.00

/#8/ THE J-FILES “Leonardo’s Enigma”

Music documentary, ed. Agnieszka Szwajgier

Online

 

05.09.2021, time: 17.00, 17.30, 18.00

/#9/: LIVE CHAMBER MUSIC CONCERT: “Around Leonardo”

Featuring: J. des Prez, G. Fogliano, M. Cara, B. Tromboncino, C. de Sermisy  and arrangements of “enigmas” from Leonardo da Vinci’s manuscripts and compositions from the Pesaro Manuscript (ca. 1490)

Performed by: Aleksandra Hanus, Agnieszka Szwajgier, Maria Wilgos, Karolina Szewczykowska, Agnieszka Mazur, Agnieszka Obst-Chwała

Sleńdzińscy Gallery, ul. Legionowa 2, Białystok

 

05.09.2021, time: 19.00

/#10/ HONEY&TAR – PHILOSOPHICAL COCKTAIL part 1: “Laboratory”

Music programme, written by: Anna Urszula Kucharska

Online

 

Lineup V

11.09.2021, time: 19.00

/#11/ FINAL CONCERT

“From the Teinach-Zavelstein Manuscript, part 2”

Featuring: F. Couperin, L. Couperin, J. P. Guignon, R. de Visé, L. N. Clérambault and two anonymous pieces from the Teinach-Zavelstein manuscript

Performed by: Martyna Pastuszka, Krzysztof Firlus, Adam Pastuszka, Anna Urszula Kucharska

Online

 

12.09.2021, time: 17.00

/#12/ Promotion of CD recordings from the 12th and 13th editions of the Festival

Sleńdzińscy Gallery, ul. Rynek Kościuszki 4, Białystok

 

12.09.2021, time: 19.00

/#13/ THE J-FILES “The Mystery of the Teinach-Zavelstein Manuscript, part 2”

Fictionalized documentary, ed. Aleksandra Skarbek

Online