Ogłoszenie o zamówieniu - usługi

 

 

 

 

Spis treści:

 

  1. Ogłoszenie o zamówieniu - PDF (do pobrania)
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - PDF (do pobrania)
  3. Wzór umowy - PDF (do pobrania)
  4. Załącznik nr 1 do umowy [1] - PDF (do pobrania)

 

 


 

 

Białystok: KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG DOZORU I OCHRONY MIENIA ORAZ USŁUG PORZĄDKOWYCH W OBIEKTACH GALERII im. SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU
Numer ogłoszenia: 135770 - 2012; data zamieszczenia: 27.04.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku , ul. Waryńskiego 24A, 15-461 Białystok, woj. podlaskie, tel. 85 651 76 70, faks 85 652 32 77.

·        Adres strony internetowej zamawiającego:www.galeriaslendzinskich.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Inny: instytucja kultury.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG DOZORU I OCHRONY MIENIA ORAZ USŁUG PORZĄDKOWYCH W OBIEKTACH GALERII im. SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU.

II.1.2) Rodzaj zamówienia:usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:Przedmiotem zamówienia jest: 1. Instalacja i konserwacja lokalnego systemu alarmowego w 2 obiektach Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku tj. przy ul. Legionowej 2 oraz przy ul.Waryńskiego 24A, której szczegółowy zakres obejmuje: - instalację urządzeń niezbędnych do podłączenia systemu alarmowego radiowego do stacji monitorującej,(obecnie czujki alarmowe podłączone są do centrali alarmowej CA-64), - podłączenie do systemu dyskretnego ostrzegania, - konserwację systemów alarmowych realizowaną z częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi monitoringu, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał. W ramach przeglądów należy wykonać następujące czynności: - sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia systemu, - sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, - sprawdzenie pola widzenia czujników ruchu, - sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich, wtyków BNC, - sprawdzenie czy zasilanie główne i rezerwowe pracują i są sprawne, - sprawdzenie rezerwowych źródeł napięć prądu podczas dozoru i alarmu, - sprawdzenie stanu baterii systemów komunikacji bezprzewodowej typu piloty antynapadowe, czujki ruchu itp., - sprawdzenie działania centrali alarmowej zgodnie z instrukcją producenta, - sprawdzenie sprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z właściwym alarmowym Centrum Odbiorczym, - sprawdzenie sprawności działania każdego akustycznego oraz optycznego sygnalizatora, - sprawdzenie czy system alarmowy jest w stanie gotowości do pracy, - sporządzenie protokołu z wykonywanych prac. 2. Usługa monitorowania drogą radiową sygnałów z lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego przez Wykonawcę w 2 obiektach Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku przy ul. Legionowej 2 oraz przy ul. Waryńskiego 24A 1) Szczegółowy zakres usługi monitoringu obejmuje: a) stały dozór sygnałów alarmu o włamaniu, napadzie, b) kontrola sygnałów o włączeniu/wyłączeniu systemu alarmowego oraz awarii technicznych, c) natychmiastowe podjęcie czynności ochronnych przez grupy interwencyjne, w związku z otrzymanym sygnałem alarmu, d) interwencję załóg patrolowych, do których zadań należy: - obchód budynku Zamawiającego w celu sprawdzenia zamknięć okien i drzwi oraz ustalenie przesłanek włączenia alarmu, - w przypadku zidentyfikowania przesłanek włączenia alarmu, telefoniczne powiadomienie Zamawiającego, - sporządzenie protokołu z ww czynności. d) powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego o sytuacjach alarmowych. 2) Monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego prowadzone będzie w systemie całodobowym z ciągłą rejestracją zadeklarowanych przez Zamawiającego zdarzeń. 3) Po otrzymaniu sygnału o alarmie włamania lub napadu Wykonawca niezwłocznie wyśle grupę interwencyjną w celu sprawdzenia sygnału. W przypadku naocznego stwierdzenia zagrożenia, usiłowania lub dokonania przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu w chronionym obiekcie np. kradzieży, rozboju, włamania, grupa interwencyjna podejmuje czynności ochronne zatwierdzone przez Policję, które w szczególności przewidują: - ujęcie sprawcy przestępstwa i oddanie go w ręce Policji, a także zabezpieczenie obiektu do czasu przybycia przedstawiciela Zamawiającego, -zewnętrzne działania obserwacyjno - wzrokowe i współdziałanie z Policją w likwidacji zagrożenia w przypadku zbrojnego napadu rabunkowego. 4) Interwencja winna być podjęta: -w godzinach od 08:00 do 16.00 w czasie do 15 minut, -w godzinach od 16.00 do 08.00 w czasie do 10 minut. 5) Baza danych zdarzeń z obiektu będzie przechowywana w formie wydruku przez okres 1 miesiąca. 3. Dozór i ochrona obiektu Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 24A, ochrona osób i mienia, która polegać będzie na: a) zapewnieniu bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie Zamawiającego, b) ochronie obiektu, pomieszczeń, urządzeń, dzieł sztuki Zamawiającego przed dostępem osób nieuprawnionych, nietrzeźwych, c) ochronie mienia Zamawiającego przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem lub uszkodzeniem, d) zapobieganiu zakłóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego oraz powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku, e) niezwłocznym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich awariach, nieprawidłowościach systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionego obiektu, szybka ocena ryzyka zagrożenia, sporządzeniu stosownych protokołów, f) ujawnieniu faktów dewastacji mienia Zamawiającego, g)niezwłocznym powiadomieniu organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego i zabezpieczeniu miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, h/ dokonaniu obowiązkowego obchodu wewnątrz budynku przed jego zamknięciem w celu sprawdzenia czy wszyscy pracownicy i osoby postronne opuściły obiekt oraz sprawdzenie stanu zabezpieczenia pomieszczeń (zamknięcie drzwi i okien), i/ sprawdzeniu na manipulatorze systemu sygnalizacji włamania i napadu czy wszystkie strefy zostały zazbrojone przez użytkowników. 3.1. Ochrona fizyczna obiektu pełniona będzie w dniach: - do poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 8:00 dnia następnego, - od piątku od godz. 16:00 do poniedziałku do godz. 8:00 bez przerwy. przez jednego pracownika ochrony bez licencji, wspieranego przez zmotoryzowaną grupę interwencyjną, których czas reakcji nie powinien być dłuższy niż 10 minut. Za czynności nadzorcze, organizowanie i kierowanie zespołem pracowników wykonujących ochronę odpowiedzialni będą pracownicy Wykonawcy posiadający licencję pracownika ochrony drugiego stopnia - stosownie do art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2 1997 r., poz. 740 ze zm.), Uwaga: Zamawiający ma prawo dokonać raz w miesiącu (na koszt Wykonawcy) uruchomienia alarmu w celu sprawdzenia czasu reakcji grup interwencyjnych. Zamawiający zapewni pracownikowi ochrony posterunek z zapleczem socjalnym. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega, iż pracownik ochrony zobowiązany będzie do prowadzenia portierni, obsługi szatni oraz wykonania poleceń Zamawiającego w przypadku organizacji wystawy, konferencji i innych imprez kulturalnych w ochranianym budynku. 3.2. Odpowiedzialność za zbrojenia i rozbrojenia poszczególnych stref została rozłożona na upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz pracownika ochrony fizycznej Wykonawcy. 4. Świadczenie usług porządkowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 24A, polegać będzie na utrzymaniu w należytym stanie sanitarno - porządkowym powierzchni poziomych i pionowych tj. w salach wystawowych, w pokojach biurowych, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, ciągach komunikacyjnych, archiwach. Całkowita powierzchnia pomieszczeń przewidzianych do sprzątania Zamawiającego wynosi 301,07 m². Zamawiający informuje, iż: - w pokojach biurowych, archiwach, bibliotece akt bieżących występują wykładziny dywanowe lub PCV, - 17 m². - na korytarzach, hollach, klatkach schodowych - płytki gresowe oraz wykładzina dywanowa 22,2 m². - w toaletach i pomieszczeniach socjalnych- terrakota 14,82 m². - w sali wystawowej - parkiet dębowy 157,85 m². - na zewnątrz budynku - chodnik asfaltowy 54,1 m². - trawnik 28,2 m². - schody zewnętrzne (wejściowe i ewakuacyjne) 6,9 m². Zamawiający zastrzega, iż w trakcie umowy niektóre z pomieszczeń mogą ulec wyłączeniu z zakresu objętego sprzątaniem (np. remont), w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym cenę za 1m² sprzątania, która służyć będzie do rozliczenia usługi z wyłączeniem wskazanych pomieszczeń. 4.1. Szczegółowy zakres prac porządkowych: a) czynności wykonywane codziennie: - odkurzanie wykładzin podłogowych, - czyszczenie powierzchni podłogowych: gresowych i z PCV, - czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, szafek, szaf i innego sprzętu biurowego a także parapetów, pulpitów, listew ściennych, drzwi, futryn (poza sprzętem komputerowym), - mycie i dezynfekcja toalet, czyszczenie glazury łazienkowej, armatury, luster wiszących, zaopatrzenie toalet w papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe oraz środki dezynfekujące i zapachowe, (toalety wyposażone są w dozowniki na: mydło, papier toaletowy i papierowe ręczniki), - opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci (używanie worków na śmieci we własnym zakresie), - myciu na mokro z użyciem środków myjąco pielęgnacyjnych wolnej powierzchni posadzki, b) czynności wykonywane raz na kwartał: - mycie kaloryferów oraz lamp z użyciem środków myjąco pielęgnacyjnych, c) czynności wykonywane dwa razy do roku: - mycie otworów okiennych (szyb i ram okiennych od wewnątrz i na zewnątrz) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym, d) czynności sezonowe lub na polecenie Zamawiającego - usuwanie z dachu śniegu oraz sopli w sezonie zimowym, - odśnieżanie i usuwanie oblodzeń z całego terenu wokół budynku, - sprzątanie i utrzymanie porządku otoczenia budynku: sprzątaniu śmieci, zagrabianiu zanieczyszczeń i usuwaniu roślin (mchu i innych chwastów) na chodnikach (ok. 54,1 m².m2), pielęgnacja zieleni - nawożeniu, grabieniu liści, dosadzanie brakującej trawy, koszeniu trawy: w okresie wiosenno-letnim należy trawę kosić raz w tygodniu, a w okresie jesiennym raz na dwa tygodnie (tereny zieleni ok. 28,2 m²) Sprzątanie pomieszczeń odbywać się będzie od poniedziałku do piątku i w niedziele, od godziny 16:00 przy zaangażowaniu - minimum dwóch pracowników, własnym sprzętem, przy użyciu środków czystości dostarczonych przez Zamawiającego, - odpady (śmieci) z koszy oraz pojemników z niszczarek będą składane w specjalnych pojemnikach, kontenerach, przeznaczonych na ten cel, - Wykonawca winien każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu zauważone uszkodzenia sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, - pracownicy Wykonawcy winni wykonywać prace porządkowe w ubraniach firmowych z identyfikatorami, - w przypadkach zdarzeń losowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności porządkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, Z uwagi na specyfikę obiektu, Wykonawca winien zatrudnić przy wykonywaniu prac porządkowych tylko osoby niekarane, które cechuje wysoka kultura osobista oraz miła aparycja. Wymaganie to podyktowane jest tym, iż do obowiązków pracowników Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia należeć będzie również obsługa szatni oraz pomoc przy organizowaniu zamkniętych i otwartych imprez, które będą odbywały się w Galerii (np. ustawianie krzeseł, sprzątanie po imprezach); Zamawiający zastrzega, że imprezy tego rodzaju odbywać się mogą w różnych godzinach i różnych dniach tygodnia i wymaga pomocy przy ich przygotowywaniu ze strony pracowników Wykonawcy; Zamawiający każdorazowo poinformuje o dniu i godzinie danej imprezy, 4.2. Liczba zatrudnionych w Galerii pracowników wynosi 11 osób. 4.3. Godziny otwarcia Galerii: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 17:00, w niedziele od 11:00 do 17:00. 4.4. Zamawiający zapewni Zleceniobiorcy pomieszczenia na zaplecze socjalno-bytowe i magazynowe w sprzątanym obiekcie. 4.5. Zamawiający ma prawo bieżącego kontrolowania stanu czystości sprzątanych pomieszczeń. Stwierdzenie podczas kontroli usterek w stanie czystości Zamawiający zgłosi niezwłocznie ustnie lub telefonicznie pracownikowi nadzoru. 5. Zamawiający umożliwi obejrzenie obiektów Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku przy ul. Legionowej 2 oraz przy ul. Waryńskiego 24A w celu zapoznania się z obiektem w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty. Obiekt będzie można obejrzeć w dniu 4 maja 2012 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):90.91.00.00-9, 90.91.40.00-7, 90.62.00.00-9, 79.71.00.00-4, 85.31.23.10-5.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:Okres w miesiącach: 24.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium:1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 4000 zł 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenia kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.). 3. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy PKO S.A. Nr 3612 4011 5411 1100 1035 7969 02, a dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty. 4. Wadium wnoszone w pozostałych formach należy złożyć w Galerii Sleńdzińskich w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 24A (oryginał), a potwierdzenie wraz z kopią złożonego dokumentu należy załączyć do oferty, lub oryginał wraz z kopią załączyć do oferty. Wadium musi być wniesione najpóźniej w terminie składania ofert. 5. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania. 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 11. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt 6, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

III.2) ZALICZKI

·        Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się posiadaniem koncesji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem publicznym, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 ze zm.);

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się zrealizowaniem lub bieżącą realizacją zamówień w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 2 zamówień na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia o wartości min. 100 000,00 zł każde oraz 2 zamówienia na usługi porządkowe o wartości min. 15 000 zł każde z podaniem wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, z załączeniem dokumentu potwierdzającego, że prace zostały wykonane należycie; w przypadku usług realizowanych, zrealizowana wartość umowy nie może być mniejsza niż 100 000,00 zł - dotyczy usług dozoru i ochrony mienia oraz nie może być mniejsza niż 15 000,00 zł - dotyczy usług porządkowych;

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   nie dotyczy

·        III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca winien wykazać się dysponowaniem: - minimum 2 osobami, do których obowiązków należeć będzie utrzymanie czystości, - minimum 2 pracownikami ochrony z licencją II stopnia do nadzoru pracowników ochrony bez licencji; - minimum 1 osobą posiadającą licencję II stopnia pracownika zabezpieczenia technicznego, do której obowiązków należeć będzie konserwacja monitoringu; - grupą interwencyjną szybkiego reagowania; ze wskazaniem zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   w celu potwierdzenia spełnienia warunku wykonawca powinien wykazać iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na min. 1 000 000,00 zł.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·        III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·        koncesję, zezwolenie lub licencję

·        wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie

·        wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

·        oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

·        opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

·        III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·        oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·        aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·        aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·        nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·        nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

 

III.6) INNE DOKUMENTY

 

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: a) każdy wykonawca zobowiązany jest złożyć oddzielnie dokument określony w III.4.1 tiret 1) w zakresie realizowanych przez siebie czynności oraz w III.4 2 tiret 2 b) warunki dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz sytuacji ekonomicznej i finansowej, będą badane łącznie - dokumenty określone w III.4.1 tiret 1,2,3,4 powinien złożyć co najmniej jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, c) oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określone w III.4.1. oraz oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu określone III.4.2. tiret 1 składa pełnomocnik wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w ich imieniu bądź każdy z wykonawców oddzielnie. 2. Zgodnie z art. 26 ust 2b) i 2c) ustawy Pzp, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Zobowiązanie do udostępnienia zasobów w trybie art. 26 ust. 2b ustawy Pzp winno być sporządzone zgodnie z zasadami reprezentacji podmiotu, który takie zobowiązanie podejmuje. 3. Dokumenty podmiotów zagranicznych: Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa III.4.3.1) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

zgodnie z § 10 projektu umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem nieważności i będą dopuszczalne w granicach unormowania artykułu 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej umowy, w stosunku do treści oferty Wykonawcy, w następującym zakresie i okolicznościach: a) wynagrodzenia w przypadku zmiany ustawowej stawki podatku VAT b) zmniejszenia wynagrodzenia miesięcznego należnego wykonawcy w przypadku wyłączenia pomieszczeń ze sprzątania, 3. Warunkiem dokonania zmiany, o której mowa w ust. 2, jest złożenie uzasadnionego wniosku przez stronę inicjującą zmianę lub sporządzenie przez strony stosownego protokołu. 4. W przypadku okoliczności określonej w ust 2 lit b), należne wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu o iloczyn ceny za sprzątanie 1m², tj. zł (zgodnie ze złożoną ofertą) i powierzchni wyłączonej ze sprzątania.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.galeriaslendzinskich.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Galeria im. Sleńdzińskich ul. Waryńskiego 24A 15-461 Białystok.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:09.05.2012 godzina 09:45, miejsce: Galeria im. Sleńdzińskich ul. Waryńskiego 24A 15-461 Białystok.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej:Usługi o których mowa w Rozdz. I SIWZ będą realizowane w terminie 2 lat od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż instalacja urządzeń niezbędnych do podłączenia systemu alarmowego do stacji monitorującej w obiektach Galerii przy ul. Legionowej 2 oraz ul. Waryńskiego 24A nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Białystok, dnia .. kwietnia 2012 r.

 

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

GALERIA im. SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU

ul. Waryńskiego 24A

15-461 Białystok

tel. 85/  651 76 70

faks: 85/ 652 32 77

www.galeriaslendzinskich.pl

reprezentowana przez Panią Jolantę Szczygieł - Rogowską – Dyrektora, zwana dalej ZAMAWIAJĄCYM, zaprasza do składania ofert w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ”pzp” na wykonanie zamówienia pod nazwą:

 

 

„KOMPLEKSOWE ŚWIADCZENIE USŁUG DOZORU I OCHRONY MIENIA ORAZ USŁUG PORZĄDKOWYCH W OBIEKTACH GALERII im. SLEŃDZIŃSKICH W BIAŁYMSTOKU”

 

I.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest:

 

1.Instalacja i konserwacja lokalnego systemu alarmowego w 2 obiektach Galerii  im. Sleńdzińskich w Białymstoku tj. przy ul. Legionowej 2 oraz przy ul.Waryńskiego 24A, której szczegółowy zakres obejmuje:

 

- instalację urządzeń niezbędnych do podłączenia systemu alarmowego radiowego do stacji monitorującej,(obecnie czujki alarmowe podłączone są do centrali alarmowej CA-64),

- podłączenie do systemu dyskretnego ostrzegania,

- konserwację  systemów alarmowych realizowaną  z częstotliwością i w sposób zapewniający należyte wykonanie usługi monitoringu, nie rzadziej niż 1 raz na kwartał.

     

W ramach przeglądów należy wykonać następujące czynności:

- sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia systemu,

- sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek,

- sprawdzenie pola widzenia czujników ruchu,

- sprawdzenie zgodności z wymogami wszystkich połączeń giętkich, wtyków BNC,

- sprawdzenie czy zasilanie główne i rezerwowe pracują i są sprawne,

- sprawdzenie rezerwowych źródeł napięć prądu podczas dozoru i alarmu,

- sprawdzenie stanu baterii systemów komunikacji bezprzewodowej typu piloty antynapadowe, czujki ruchu itp.,

- sprawdzenie działania centrali alarmowej zgodnie z instrukcją producenta,

- sprawdzenie sprawności działania każdego urządzenia transmisji alarmu przy współpracy z właściwym alarmowym Centrum Odbiorczym,

- sprawdzenie sprawności działania każdego akustycznego oraz optycznego sygnalizatora,

- sprawdzenie czy system alarmowy jest w stanie gotowości do pracy,

- sporządzenie protokołu z wykonywanych prac.

 

 

2.Usługa monitorowania drogą radiową sygnałów z lokalnego systemu alarmowego zainstalowanego przez Wykonawcę w 2 obiektach Galerii  im. Sleńdzińskich w Białymstoku przy             ul. Legionowej 2 oraz przy ul. Waryńskiego 24A

 

1) Szczegółowy zakres usługi monitoringu obejmuje:

a) stały dozór sygnałów alarmu o włamaniu, napadzie,

b) kontrola sygnałów o włączeniu/wyłączeniu systemu alarmowego oraz awarii technicznych,

c) natychmiastowe podjęcie czynności ochronnych przez grupy interwencyjne, w związku z otrzymanym sygnałem alarmu,

  d) interwencję  załóg patrolowych, do których zadań należy:

  - obchód budynku Zamawiającego w celu sprawdzenia zamknięć okien i drzwi oraz ustalenie

     przesłanek włączenia alarmu,

  - w przypadku zidentyfikowania przesłanek włączenia alarmu, telefoniczne powiadomienie

     Zamawiającego,

-  sporządzenie protokołu z w/w czynności.

 

d) powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego o sytuacjach alarmowych.

 

2) Monitorowanie sygnałów z lokalnego systemu alarmowego prowadzone będzie w systemie całodobowym z ciągłą rejestracją zadeklarowanych przez Zamawiającego zdarzeń.

 

3) Po otrzymaniu sygnału o alarmie włamania lub napadu Wykonawca niezwłocznie wyśle grupę interwencyjną w celu sprawdzenia sygnału. W przypadku naocznego stwierdzenia zagrożenia, usiłowania lub dokonania przestępstwa przeciwko życiu, zdrowiu lub mieniu w chronionym obiekcie /np. kradzieży, rozboju, włamania/ grupa interwencyjna podejmuje czynności ochronne zatwierdzone przez Policję, które w szczególności przewidują:

  - ujęcie sprawcy przestępstwa i oddanie go w ręce Policji, a także zabezpieczenie obiektu do czasu     przybycia przedstawiciela Zamawiającego,

-  zewnętrzne działania obserwacyjno – wzrokowe i współdziałanie z Policją w likwidacji zagrożenia w przypadku zbrojnego napadu rabunkowego.

4)  Interwencja winna być podjęta:

-  w godzinach od 08:00 do 16.00 w czasie do 15 minut,

-  w godzinach od 16.00 do 08.00 w czasie do 10 minut.

 

 

5) Baza danych zdarzeń z obiektu będzie przechowywana w formie wydruku przez okres 1 miesiąca.

 

 

 

3.  Dozór i ochrona obiektu Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 24A, ochrona osób i mienia, która polegać będzie na:

a) zapewnieniu bezpieczeństwa osób znajdujących się w obiekcie Zamawiającego,

b) ochronie obiektu, pomieszczeń, urządzeń, dzieł sztuki Zamawiającego przed dostępem osób nieuprawnionych, nietrzeźwych,

c) ochronie mienia Zamawiającego przed kradzieżą, pożarem, zniszczeniem lub uszkodzeniem,

d) zapobieganiu zakłóceniom porządku na terenie należącym do Zamawiającego oraz powiadomienie przedstawiciela Zamawiającego o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku,

e) niezwłocznym powiadomieniu przedstawiciela Zamawiającego o wszelkich awariach, nieprawidłowościach systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionego obiektu, szybka ocena ryzyka zagrożenia, sporządzeniu stosownych protokołów,

f) ujawnieniu faktów dewastacji mienia Zamawiającego,

g)niezwłocznym powiadomieniu organów ścigania o czynach przestępczych zaistniałych na terenie należącym do Zamawiającego i zabezpieczeniu miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania,

h/ dokonaniu obowiązkowego obchodu wewnątrz budynku przed jego zamknięciem w celu sprawdzenia czy wszyscy pracownicy i osoby postronne opuściły obiekt oraz sprawdzenie stanu zabezpieczenia pomieszczeń (zamknięcie drzwi i okien),

i/ sprawdzeniu na manipulatorze systemu sygnalizacji włamania i napadu czy wszystkie strefy zostały zazbrojone przez użytkowników.

 

3.1. Ochrona fizyczna obiektu pełniona będzie w dniach:

- do poniedziałku do piątku w godz. od 16:00 do 8:00 dnia następnego,

- od piątku od godz. 16:00 do poniedziałku do godz. 8:00 bez przerwy.

przez jednego pracownika ochrony bez licencji, wspieranego przez zmotoryzowaną grupę interwencyjną, których czas reakcji nie powinien być dłuższy niż 10 minut.

  

Za czynności nadzorcze, organizowanie i kierowanie zespołem pracowników wykonujących ochronę odpowiedzialni będą pracownicy Wykonawcy posiadający licencję pracownika ochrony drugiego stopnia – stosownie do art. 27 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2 1997 r., poz. 740 ze zm.),

Uwaga:Zamawiający ma prawo dokonać raz w miesiącu (na koszt Wykonawcy) uruchomienia alarmu w celu sprawdzenia czasu reakcji grup interwencyjnych.

 

Zamawiający zapewni pracownikowi ochrony posterunek z zapleczem socjalnym. Jednocześnie, Zamawiający zastrzega, iż pracownik ochrony zobowiązany będzie do prowadzenia portierni, obsługi szatni oraz wykonania poleceń Zamawiającego w przypadku organizacji wystawy, konferencji i innych  imprez kulturalnych w ochranianym budynku.

                                                                                                                               

3.2. Odpowiedzialność za zbrojenia i rozbrojenia  poszczególnych stref została rozłożona na upoważnionych pracowników Zamawiającego oraz pracownika ochrony fizycznej Wykonawcy.                 

 

 

 

4. Świadczenie usług porządkowych wewnątrz i na zewnątrz obiektu Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku przy ul. Waryńskiego 24A, polegać będzie na utrzymaniu w należytym stanie sanitarno - porządkowym powierzchni poziomych i pionowych tj. w salach wystawowych, w pokojach biurowych, sanitariatach, pomieszczeniach socjalnych, ciągach komunikacyjnych, archiwach. Całkowita powierzchnia pomieszczeń przewidzianych do sprzątania Zamawiającego wynosi 301,07 m². Zamawiający informuje, iż:              

- w pokojach biurowych, archiwach, bibliotece akt bieżących występują wykładziny dywanowe lub   PCV, - 17 m².

- na korytarzach, hollach, klatkach schodowych – płytki gresowe oraz wykładzina dywanowa   22,2 m².

- w toaletach i pomieszczeniach socjalnych- terrakota  14,82 m².

- w sali wystawowej – parkiet dębowy  157,85 m².

    - na zewnątrz budynku – chodnik asfaltowy 54,1 .

                                   -  trawnik  28,2 m².

                                   - schody zewnętrzne (wejściowe i ewakuacyjne) 6,9 .

 

Zamawiający zastrzega, iż w trakcie umowy niektóre z pomieszczeń mogą ulec wyłączeniu z zakresu objętego sprzątaniem (np. remont), w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest  wskazać w formularzu ofertowym cenę za 1m² sprzątania, która służyć będzie do rozliczenia usługi z wyłączeniem wskazanych pomieszczeń.

 

4.1. Szczegółowy zakres prac porządkowych:

a) czynności wykonywane codziennie:

- odkurzanie wykładzin podłogowych,

- czyszczenie powierzchni podłogowych: gresowych i z PCV,

- czyszczenie i wycieranie kurzu z powierzchni biurek, szafek, szaf i innego sprzętu biurowego a także parapetów, pulpitów, listew ściennych, drzwi, futryn (poza sprzętem komputerowym),

- mycie i dezynfekcja toalet, czyszczenie glazury łazienkowej, armatury, luster wiszących, zaopatrzenie toalet w papier toaletowy, mydło w płynie, ręczniki papierowe oraz środki dezynfekujące i zapachowe, (toalety wyposażone są w dozowniki na: mydło, papier toaletowy i papierowe ręczniki),

- opróżnianie i czyszczenie koszy na śmieci (używanie worków na śmieci we własnym zakresie),

- myciu na mokro z użyciem środków myjąco pielęgnacyjnych wolnej powierzchni posadzki,

b) czynności wykonywane raz na kwartał:

- mycie kaloryferów oraz lamp z użyciem środków myjąco pielęgnacyjnych,

c) czynności wykonywane dwa razy do roku:

- mycie otworów okiennych (szyb i ram okiennych od wewnątrz i na zewnątrz) w terminach uzgodnionych z Zamawiającym,

d) czynności sezonowe lub na polecenie Zamawiającego

-  usuwanie z dachu śniegu oraz sopli w sezonie zimowym,

-  odśnieżanie i usuwanie oblodzeń z całego terenu wokół budynku,

- sprzątanie i utrzymanie porządku otoczenia budynku: sprzątaniu śmieci, zagrabianiu zanieczyszczeń i usuwaniu roślin (mchu i innych chwastów) na chodnikach (ok.54,1m².m2), pielęgnacja zieleni – nawożeniu, grabieniu liści, dosadzanie brakującej trawy, koszeniu trawy: w okresie wiosenno-letnim należy trawę kosić raz w tygodniu, a w okresie jesiennym raz na dwa tygodnie (tereny zieleni ok. 28,2 m²)

 

Sprzątanie pomieszczeń odbywać się będzie od poniedziałku do piątku i w niedziele, od godziny 16:00 przy zaangażowaniu - minimum dwóch pracowników, własnym sprzętem, przy użyciu środków czystości dostarczonych przez Zamawiającego,

- odpady (śmieci) z koszy oraz  pojemników z niszczarek będą składane w specjalnych pojemnikach, kontenerach, przeznaczonych na  ten cel,

- Wykonawca winien każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu zauważone uszkodzenia sieci wodociągowo - kanalizacyjnej,

- pracownicy Wykonawcy winni wykonywać prace porządkowe w ubraniach firmowych z identyfikatorami,

- w przypadkach zdarzeń losowych Wykonawca zobowiązany jest do wykonania czynności  porządkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

 

Z  uwagi na specyfikę obiektu, Wykonawca winien zatrudnić przy wykonywaniu prac porządkowych tylko osoby niekarane, które cechuje wysoka kultura osobista oraz miła aparycja.                        Wymaganie to podyktowane jest tym, iż do obowiązków pracowników Wykonawcy w ramach realizacji niniejszego zamówienia należeć będzie również obsługa szatni oraz pomoc przy organizowaniu zamkniętych i otwartych imprez, które będą odbywały się w Galerii (np. ustawianie krzeseł, sprzątanie po imprezach); Zamawiający zastrzega, że imprezy tego rodzaju odbywać się mogą w różnych godzinach i różnych dniach tygodnia i wymaga pomocy przy ich przygotowywaniu ze strony pracowników Wykonawcy; Zamawiający każdorazowo poinformuje o dniu i godzinie danej imprezy,

 

           

 

4.2. Liczba zatrudnionych w Galerii pracowników wynosi 11 osób.

 

4.3. Godziny otwarcia Galerii: od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 do 17:00, w niedziele od 11:00 do 17:00.

 

4.4. Zamawiający zapewni Zleceniobiorcy pomieszczenia na zaplecze socjalno-bytowe i magazynowe w sprzątanym obiekcie.

 

4.5. Zamawiający ma prawo bieżącego kontrolowania stanu czystości sprzątanych pomieszczeń. Stwierdzenie podczas kontroli usterek w stanie czystości Zamawiający zgłosi niezwłocznie ustnie lub telefonicznie pracownikowi nadzoru.

 

5. Zamawiający umożliwi  obejrzenie obiektów  Galerii im. Sleńdzińskich w Białymstoku przy                             ul. Legionowej 2 oraz przy ul. Waryńskiego 24Aw celu zapoznania się z obiektem w zakresie niezbędnym do przygotowania oferty. Obiekt będzie można obejrzeć w dniu 4 maja 2012 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 po wcześniejszym kontakcie telefonicznym.

 

Nazwa i kod zgodnie z CPV:

- świadczenie usług porządkowych (kod CPV 90910000-9 ; 90914000-7; 90620000-9; 77310000-6; 90911300-9; 90630000-2);

- ochrona fizyczna i monitoring (kod CPV 79710000-4);

- usługi dozoru  (kod CPV 85312310-5)  

 

 

 

 

 

 

II. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:

1.Usługi o których mowa w Rozdz. I SIWZ będą realizowane w  terminie 2 lat od dnia podpisania umowy, z zastrzeżeniem, iż instalacja urządzeń  niezbędnych do podłączenia systemu alarmowego do stacji monitorującejw obiektach Galerii przy ul. Legionowej  2 oraz ul. Waryńskiego 24A  nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY:

1.   Cena oferty powinna obejmować pełny zakres prac określonych w rozdziale I SIWZ i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

2.   Cena oferty stanowić będzie ryczałtowe i ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia, niezależnie od rozmiaru świadczeń oraz ponoszonych przezWykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych świadczeń.

3.   Za ustalenie ilości świadczeń oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca.

4.   W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia Wykonawca  ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowania ceny oferty z należytą starannością.

5.   Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto z uwzględnieniem należnego podatku VAT. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr).

6.   Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadzić będzie do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opublikowano dnia: 2012-04-27, 14:39 w kategoriach: ogólne | Wróć do listy artykułów