Galeria im. Sleńdzińskich

 

 

Celem działalności Galerii jest upowszechnianie i udostępnianie zbiorów i spuścizny rodu Sleńdzińskich, dokumentujących kulturę Kresów Wschodnich oraz prezentowanie dorobku i historii lokalnego środowiska artystycznego. Galeria realizuje swoją misję poprzez nabywanie, przechowywanie
i konserwację dzieł sztuki, prowadzenie badań, organizowanie wystaw, prowadzenie działalności kulturotwórczej, edukacyjnej i upowszechnieniowej.
 
 
 
Struktura organizacyjna Galerii wyodrębnia dwa działy:
 
Dział Zbiorów Artystycznych, Archiwalnych i Badań Regionalnych
oraz
Dział Wystaw, Wydawnictw i Promocji.
 
 
 
Galeria posiada dwie siedziby: jedną przy ul. Waryńskiego 24a, drugą przy ul. Legionowej 2.
W siedzibie przy ul. Waryńskiego prezentujemy wystawę stałą, opartą o zbiory artystyczne Sleńdzińskich:
 
wystawa stała prezentowana od czerwca 2014 (patrz zakładka wystawy Waryńskiego)
 
W siedzibie przy ul. Legionowej prezentujemy wystawy czasowe (patrz zakładka wystawy Legionowa).