Anna Urszula Kucharska

 

Anna Urszula Kucharska – klawesynistka, doktor sztuki muzycznej - specjalizuje się w Wykonawstwie Historycznie Poinformowanym (HIP). Ukończyła londyńską Guildhall School of Music and Drama (2003-2006, studia podyplomowe pod kierunkiem Nicholasa Parle`a) i warszawski Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, UMFC (1998-2003, klawesyn

pod kierunkiem Leszka Kędrackiego).

W czerwcu 2012 otrzymała stopień doktora sztuk muzycznych
w dyscyplinie artystycznej instrumentalistyka (przyznany przez UMFC).
 
Jej pasja do klawesynu i Wykonawstwa Historycznie Poinformowanego inspirowana była przez udział w wydarzeniach muzyczno-edukacyjnych takich jak: Letnia Akademia Muzyki Dawnej w Wilanowie (1999, 2001, 2002), EU Baroque Orchestra Course (Unhost 2004), Young Handel at the Keyboard (Londyn 2004), gdzie uczestniczyła w kursach mistrzowskich gry solowej i basso continuo prowadzonych przez Christophera Hogwooda, Larsa Ulirka Mortensena, Petera Holmana, Agatę Sapiecha, Liliannę Stawarz, Władysława Kłosiewicza, Simone`a Standage.
 
Klawesynistka prowadzi działalności koncertową od 2002. Występowała jako solistka i kameralistka w Polsce, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Włoszech. Obok wykonań Wariacji Goldbergowskich, udziału w Couperin Series i innych projektach organizowanych przez British Harpsichord Society, artystka szczególnym sentymentem darzy kompozycje J. J. Frobergera, muzyki francuskiej i angielskiej XVII wieku. Realizowała partie basso continuo w zróżnicowanych stylistycznie dziełach oratoryjnych i operowych: m.in. Judgment of Paris J. Ecclesa, Golia Abbattuto A. Melaniego, La buona figliola N. Picciniego, Wielkiej Mszy h-moll J. S. Bacha, Sosarme J. F. Haendla. Jest także autorką spektakli z muzyką dawną (m. in. „Musica Humana”, „Concerto delle Done”, „W służbie Jej Królewskiej Mości”, „Tombeau i Lamentacja”, „Wojownicy, dyplomaci i tancerze”, „W domu pana de la Fontaine`a"). Była kierownikiem muzycznym i autorem scenariusza adaptacji scenicznej pierwszej polskiej realizacji opery San Ignacio, unikalnego dzieła baroku jezuickiego.
 
Od 2006 roku artystka podejmuje regularną działalność pedagogiczną. W latach 2006-2008 prowadziła zajęcia klawesynu dodatkowego na Wydziale Instrumentalno-Pedagogicznym w Białymstoku (UMFC), od września 2006 roku jest pracownikiem ZPOSM nr 3 im. G. Bacewicz (Warszawa), gdzie prowadzi zajęcia klawesynu, basso continuo, zespołu kameralnego oraz prelekcje na temat zagadnień wykonawczych muzyki dawnej. Od 2016 r. współpracuje również ze ZSM im. J. J. Paderewskiego w Białymstoku.
 
Jest współinicjatorem i dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Dawnej im. Julitty Slendzińskiej od jego pierwszej edycji w 2009 r.

 

 

 

Anna Urszula Kucharska  – harpsichordist, PhD in Musical Arts specialising in Historically Informed Performance. Graduate of Guildhall School of Music and Drama in London (2003-2006, post-graduate studies under Nicholas Parle) and the Fryderyk Chopin University of Music in Warsaw (1998-2003, harpsichord under Leszek Kędracki).

In June 2012 she was awarded (by the FCUM) the degree of PhD in Musical Arts in the artistic field of instrumental performance. 
 
Her passion for the harpsichord and Historically Informed Performance (HIP) was inspired by her participation in a number of educational music events, such as the Summer Academy of Early Music in Wilanów (1999, 2001, 2002), EU Baroque Orchestra Course (Unhost 2004), and Young Handel at the Keyboard (London 2004), where she pursued master classes of solo performance and basso continuo with Christopher Hogwood, Lars Ulrik Mortensen, Peter Holman, Agata Sapiecha, Lilianna Stawarz, Władysław Kłosiewicz, Simone Standage.
 
She has been an avid performer since 2002, appearing on stage as a soloist and member of chamber music ensembles in Poland, the UK, Germany, the Netherlands and Italy. Apart from her performances of the Goldberg Variations and participation in Couperin Series and other projects organized by the British Harpsichord Society, the artist’s most valued items in her repertoire are compositions by J.J. Froberger and French and English music of the 17th century. She has played basso continuo in a variety of oratorios and operas, including Judgment of Paris by J. Eccles, Golia Abbattuto by A. Melani, La buona figliola by N. Piccini, the Mass in B minor by J. S. Bach, and Sosarme by J.F. Haendel. She is also an author of a number of shows featuring early music (e.g. “Musica Humana”, “Concerto delle Donne”, “W służbie Jej Królewskiej Mości” [In Her Majesty’s Service], “Tombeau i Lamentacja” [Tombeau and Lamentation], “Wojownicy, dyplomaci i tancerze” [Warriors, Diplomats and Dancers], “W domu pana de la Fontaine`a”[At the la Fontaine`s]). She was a musical director and authored the script for the stage adaptation of the first Polish performance of San Ignacio, a unique work of the Jesuit Baroque.
 
Since 2006, the artist has regularly engaged in teaching. In the years 2006-2008 she taught harpsichord as an additional instrument at the Department of Instrumental and Educational Studies in Białystok (part of the FCUM), and since September 2006 she has been working at the Grażyna Bacewicz 1st and 2nd degree State Associated Music Schools No. 3 in Warsaw, where she teaches harpsichord, basso continuo, and chamber music performance, also giving lectures on different aspects of early music performance. Since 2016, she has also been collaborating with the I.J. Paderewski Associated Music Schools in Białystok.
 
Co-initiator of the J. Śleńdzińska International Early Music Festival, she has been its artistic director since its very first edition in 2009.