Fundusz Współpracy

 

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku zadeklarowała chęć korzystania z Funduszu Współpracy.

Zachęcamy organizacje pozarządowe, stypendystów, indywidualnych twórców i animatorów kultury oraz grupy nieformalne do zapoznania się z zasobami do udostępnienia przez Galerię im. Sleńdzińskich.

 

Zapraszamy do współdziałania w kulturze!

 

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ INSTYTUCJI:

Celem działalności Galerii jest upowszechnianie i udostępnianie zbiorów i spuścizny rodu Sleńdzińskich, dokumentujących kulturę Kresów Wschodnich oraz prezentowanie dorobku i historii lokalnego środowiska artystycznego. Galeria realizuje swoją misję poprzez nabywanie, przechowywanie i konserwację dzieł sztuki, prowadzenie badań, organizowanie wystaw, prowadzenie działalności kulturotwórczej, edukacyjnej i upowszechnieniowej.

 

Dokumenty:

1) ZASOBY 

2) REGULAMIN