Deklaracja dostępności

 

1. Wstęp

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2019-04-04 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku https:// http://galeriaslendzinskich.pl    (STRONA W PRZEBUDOWIE)

 

2. Data publikacji strony internetowej: 22.07.2021  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 22.07.2021

 

3. Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 2019-04-04 o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

4. Dostępność architektoniczna

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, ul. Waryńskiego 24a, 15-461 Białystok
Do budynku prowadzi wejście z dwoma niskimi schodkami.
Recepcja znajduje się za przedsionkiem, po lewej stronie od wejścia.
Ekspozycja mieści się na parterze, jej część wymaga zejścia z dwóch niskich stopni.
Dla osób poruszających się na wózkach dostępna jest część ekspozycyjna na parterze.
Sale warsztatowe wymagają pokonania schodów.
W budynku nie ma windy oraz toalety dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, ul. Wiktorii 5, 15-070 Białystok
Do budynku prowadzi wejście z dwoma niskimi schodkami, na potrzeby osób poruszających się na wózkach jest rozkładana rampa.
Recepcja znajduje się za przedsionkiem, po prawej stronie od wejścia.
Ekspozycja mieści się na parterze i jest dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Galeria im. Sleńdzińskich w Białymstoku, ul. Legionowa 2, 15-421
Do budynku prowadzi wejście z dwoma niskimi schodkami, na potrzeby osób poruszających się na wózkach jest rozkładana rampa.
Recepcja znajduje się za przedsionkiem, po lewej stronie od wejścia.
Ekspozycja i sala warsztatowa mieszczą się na parterze i są dostępna dla osób poruszających się na wózkach.
W budynku jest toaleta dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

 

5. Oświadczenie sporządzono dnia: 22.07.2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

6. W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest :Monika Marciniak

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 85 732 33 33. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

7. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.