ERASMUS PLUS

ERASMUS PLUS TŁO.jpg

Patterns

Projekt „Patterns” to cykl międzynarodowych spotkań realizowanych w ramach Programu Erasmus + „Edukacja dorosłych”. Główne cel to poznawanie metod prowadzenia działań edukacyjnych w instytucjach kultury i organizacjach pozarządowych w obszarze dziedzictwa kulturowego. Tematem łączącym partnerów jest wzornictwo i ochrona dawnych fabryk włókienniczych.

W projekcie biorą udział :

  • Forssa Muzeum z Finlandii
  • SA Narva Muuseum z Estonii
  • „ The Arman Community from Romania – Bucharest branch” z Rumunii
  • Galeria im. Sleńdzińskich oraz Fundacja Dom z Polski

Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami w zakresie wykorzystania historii lokalnej do tworzenia oferty edukacyjnej oraz poszerzają wiedzę specjalistyczną w dziedzinie europejskiej produkcji tekstylnej. Projekt zakłada realizacje spotkań zarówno w formie stacjonarnej jak i online. Zdobyta wiedza i doświadczenie staną się inspiracją do poszerzenia programu edukacyjnego Galerii, a także stworzą nowe perspektywy rozwoju Galerii.

 

Patterns

The "Patterns" project is a series of international meetings carried out as part of the Erasmus+ "Adult Education" program. The main goal is to explore methods of conducting educational activities in cultural institutions and non-governmental organizations in the field of cultural heritage. The common theme that connects the partners is design and the preservation of old textile factories.

The project involves the following participants:

  • Forssa Museum from Finland
  • SA Narva Muuseum from Estonia
  • "The Arman Community from Romania – Bucharest branch" from Romania
  • Sleńdziński Gallery and the Dom Foundation from Poland

Participants exchange experiences in utilizing local history to create educational offerings and broaden their specialized knowledge in the field of European textile production. The project envisions conducting meetings both in-person and online. The acquired knowledge and experience will serve as inspiration to expand the educational program of the Gallery and create new perspectives for its development.

project Patterns logo.jpgproject Patterns logo.jpg

erasmus plus 3 sitodruk.png

erasmus plus 3 sitodruk.png

erasmus plus 3 sitodruk.png

erasmus plus 3 sitodruk.png

Powrót na początek strony